Page 32

Bestuursverslag_MUMC_2019

Op dit moment zijn de effecten op liquiditeit, resultaat en vermogen nog onvoldoende duidelijk. Op basis van de intentie-afspraak van de zorgverzekeraars en de minister, hebben wij de verwachting dat de financiële risico’s van deze crisis relatief beperkt blijven. Immers ziekenhuizen houden middels bevoorschotting voldoende liquiditeit en middels compensatie voor gederfde opbrengsten en extra gemaakte kosten kan een acceptabel bedrijfsresultaat over 2020 gerealiseerd worden. Op basis van de hierboven genoemde gemaakte afspraken vinden wij de continuïteitsveronderstelling passend. 6.2 Algemene vooruitblik Als Maastricht UMC+ ervaren wij een grote urgentie om de zorg anders en beter te maken. We staan voor de grote uitdaging om de zorg effectief en doelmatig te houden; betaalbaar, dichtbij en toegankelijk voor onze patiënten, veilig en van hoge kwaliteit. Naast de inspanningen gericht op de ‘Juiste zorg op de juiste plek’ en de daarbij horende samenwerking in de regio, zal het jaar 2020 voor het Maastricht UMC+ met name in het teken staan van de organisatieontwikkeling (in het kader van de strategie Gezond Leven) en de IT-transformatie. Kern van de nieuwe organisatiestructuur is verbinding; van zorg, onderzoek en onderwijs, van verpleegkundigen, paramedici en clinici, van eerste- en tweedelijnszorg en van instellingen, zorgorganisaties, bedrijfsleven in de regio en daarbuiten. Hiermee wordt een stimulans gegeven aan het centraal stellen van de patiënt. Verbinding is noodzakelijk om onze strategische pijler ‘Onze Zorg van de Toekomst’ mogelijk te maken. Onze Zorg van de Toekomst vraagt om een multidisciplinaire aanpak, teamwork en een veel nauwere samenwerking tussen verpleegkundigen, paramedici en clinici. Om dat te bevorderen, zetten we in 2020 in op het ontwikkelen van zorgpaden en de organisatorische inbedding hiervan in de zogeheten patiëntencentra. Tevens zetten we in op het versterken van de stem van verpleegkundigen door grotere betrokkenheid bij het beleid. Hiervoor wordt een vakgroep Verpleegkunde opgericht. Innovatie en digitalisering vormt een andere belangrijke pijler voor 2020. Dit uit zich in diverse projecten rond e-health, patiëntenlogistiek, IT-governance en de optimalisatie van het IT-landschap. Tenslotte speelt samenwerking in de regio in 2020 ook weer een grote rol. Als umc hebben we een belangrijke functie in de regio. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is het noodzakelijk dat we onze krachten bundelen met andere zorgorganisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Daarop zetten we ook in 2020 weer sterk in. Deze samenwerking is begin 2020 extra belangrijk gebleken met het uitbreken van het coronavirus. We streven er naar om ook in deze uitzonderlijke situatie, door samenwerking in de regio, de best mogelijke zorg te kunnen aanbieden aan onze patiënten. ` Als Raad van Bestuur hebben wij alle vertrouwen in een toekomst waarin wij onze zorg van de toekomst ontwikkelen en excellente zorg kunnen garanderen aan onze patiënten. Prof. dr. Marja van Dieijen-Visser Voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+ 6 Vooruitblik op 2020 Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 32


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above