Page 30

Bestuursverslag_MUMC_2019

6 Vooruitblik op 2020 6.1 Impact coronavirus / COVID-19 Inleiding algemeen / aard van de gebeurtenis In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus. Het coronavirus zorgde begin 2020 voor veel patiënten en slachtoffers in China en in februari 2020 waren er de eerste patiënten en slachtoffers in Nederland. Begin maart 2020 nam de regering een aantal drastische maatregelen, waaronder het nagenoeg stilleggen van het openbare leven in geheel Nederland. De ziekenhuizen en umc’s stonden voor de taak om samen met ketenpartners in ROAZ-verband een grote groep coronapatiënten de noodzakelijke acute en intensieve zorg te verlenen. Gezien de grote besmettelijkheid van dit virus leidde dit tot drastische hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Door de grote toeloop van coronapatiënten, de vereiste veiligheidsmaatregelen en de noodzakelijke inzet van IC-bedden hebben ziekenhuizen en umc’s moeten besluiten een groot deel van de reguliere zorg en het onderzoek en onderwijs niet uit te voeren, danwel uit te stellen. Als gevolg van de overheidsmaatregelen (intelligente lock-down en social distancing) worden ziekenhuizen en umc’s geconfronteerd met omzetderving door vraaguitval en terughoudendheid bij patiënten om een beroep te doen op de ziekenhuiszorg. In dit stadium zijn de gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van ziekenhuizen en umc’s, en voor de exploitatieresultaten beperkt. Ziekenhuizen en umc’s blijven het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen volgen en blijven tegelijkertijd hun uiterste best doen activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten, zonder daarbij de gezondheid van de medewerkers in gevaar te brengen. Daardoor is sprake van extra investeringen en kosten voor het beschikbaar maken van ziekenhuiscapaciteit en de aanschaf van apparatuur en beschermingsmiddelen voor het verplegen van corona- en overige patiënten in sterk aangepaste omstandigheden. Zorgverzekeraars Nederland heeft na overleg met veldpartijen in brieven van 17 maart 2020 en 21 april 2020 continuïteitsgaranties geboden voor de basiszorginfrastructuur waartoe onder meer de ziekenhuizen en umc’s behoren. Met additionele bevoorschotting door de zorgverzekeraars tot contractwaarde en met additionele bekostiging van de meerkosten van de corona-uitbraak wordt de continuïteit van ziekenhuizen en umc’s gegarandeerd. Ondanks de onzekerheden als gevolg van de COVID-19-uitbraak kunnen ziekenhuizen en umc’s gebruik maken van de steunmaatregelen die door Zorgverzekeraars Nederland worden aangeboden. Naast deze specifieke toezeggingen door zorgverzekeraars, kan aanspraak worden gemaakt op landelijke regelingen, waaronder NOW en uitstel van betaling van fiscale heffingen. Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van deze jaarrekening kunnen de financiële gevolgen van COVID-19 worden opgevangen binnen de kredietlimiet. Voor wat betreft de overeengekomen ratio’s 2020 met de banken is sprake van onzekerheid die samenhangt met het nog niet bekend zijn van de exacte uitwerking van de financiële compensatie door zorgverzekeraars. Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 6 Vooruitblik op 2020 30


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above