Page 28

Bestuursverslag_MUMC_2019

Stafconvent Het Stafconvent bestaat uit vertegenwoordigers van de medische staf. Maandelijks vinden plenaire vergaderingen plaats, die openbaar zijn voor alle stafleden en arts-assistenten. Doel van het Stafconvent is het waarborgen van de optimale geneeskundige behandeling en verzorging van patiënten en het mogelijk maken van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+. Het Stafconvent kiest acht bestuursleden die samen het Stafconventsbestuur (SCB) vormen. Het SCB is overlegpartner voor de Raad van Bestuur bij belangrijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens. Het SCB geeft gevraagd en ongevraagd advies op uiteenlopende terreinen. Cliëntenraad De Cliëntenraad is een zelfstandige raad die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het Maastricht UMC+ behartigt. Dit vindt zijn grondslag in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De raad richt zich op die initiatieven die voor alle patiënten van belang kunnen zijn en stimuleert afdelingen om waar mogelijk eigen patiënten te betrekken. Naast kwaliteit en veiligheid hebben met name patiëntenparticipatie, samen beslissen en persoonsgerichte zorg de aandacht. De Cliëntenraad richt zich daarbij op hoe de cliënt/patiënt door bejegening, horen, informeren en behandelen wordt meegenomen in zijn eigen ‘patient journey’ van huis tot thuis. De officiële gesprekspartner van de Cliëntenraad is de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad bestaat uit negen externe leden die elk persoonlijk betrokken zijn bij het Maastricht UMC+, hetzij als (voormalig) patiënt, familielid of mantelzorger. Verpleegkundige Adviesraad De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) is een onafhankelijk adviesorgaan van, voor en door verpleegkundigen. De VAR vergroot de invloed van verpleegkundigen op voornamelijk inhoudelijk verpleegkundig beleid binnen het Maastricht UMC+. De VAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur met als doel de kwaliteit en veiligheid van de verpleegkundige zorg te verbeteren en te borgen in een continu lerende organisatie. De VAR heeft twee keer per jaar overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur. De VAR neemt deel aan de Regionale VAR Limburg waarin alle verpleegkundige adviesraden van ziekenhuizen in Limburg vertegenwoordigd zijn. Zo leggen de verpleegkundigen contacten en wisselen zij kennis met collega’s uit. Via de NFU VAR en landelijke VAR-netwerkdagen, breidt het netwerk zich landelijk verder uit. Hier vindt u meer over onze medezeggenschapsorganen 5 Bestuur en toezicht Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 28


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above