Page 27

Bestuursverslag_MUMC_2019

5.4 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht azM houdt toezicht op de gang van zaken in het ziekenhuis in het algemeen en op de Raad van Bestuur in het bijzonder. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar met de Raad van Bestuur en bestaat in 2019 uit de volgende leden: • Prof. dr. G.H. Blijham (voorzitter tot 1 april 2019) • Prof. dr. R.J.M. Dassen RA (per 1 oktober 2019) • Dhr. T.A. Goedmakers (vice-voorzitter tot 1 april 2019) • Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck (vice-voorzitter en waarnemend voorzitter per 1 april 2019) • Drs. F.A.C.M. van Kasteren • Prof. dr. A.M.G.A. de Smet In bijlage 7.2 zijn de nevenfuncties van de Raad van Toezicht opgenomen. Voor taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en een overzicht van de onderwerpen die in 2019 aan bod zijn gekomen, verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van dit Jaardocument . 5.5 Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) De afdelingen en specialismen in het Maastricht UMC+ zijn (tot 31-12-2019) geclusterd in acht Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) waar de zorg rondom specifieke patiëntencategorieën is georganiseerd. De Raad van Bestuur en het primaire proces worden ondersteund en gefaciliteerd door drie stafdirectoraten en drie stafdiensten. Per 1 januari 2020 zijn de RVE’s opgeheven en is de nieuwe organisatiestructuur van kracht. 5.6 Medezeggenschap Het Maastricht UMC+ beschikt over een formele medezeggenschapsstructuur waarin regulier overleg tussen de Raad van Bestuur en Ondernemingsraad, Stafconvent en Cliëntenraad is vastgelegd. Daarnaast hebben we een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Dit is een adviesorgaan van verpleegkundigen en verzorgenden. De bevoegdheden van de VAR zijn niet wettelijk vastgelegd. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) behartigt de (collectieve) belangen van de medewerkers, zonder het bedrijfsbelang uit het oog te verliezen. De OR houdt zich bezig met ziekenhuisbrede en strategische vraagstukken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De OR heeft voor de behandeling van bepaalde onderwerpen vaste commissies te weten: Sociaal Beleid, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu, Financiën & Strategie, de werkgroep Communicatie en de Agendacommissie. De OR telt 21 leden. De zittingstermijn is vier jaar. De verslagen van de OR-vergaderingen zijn toegankelijk via de website van de OR op Intranet en door alle medewerkers in te zien. Naast de OR zijn op decentraal niveau elf zogeheten Onderdeelcommissies (OC’s) ingesteld. Elk organisatieonderdeel waar meer dan vijftig mensen werken, heeft een eigen OC. Van de OC-leden wordt verwacht dat zij op een positief-kritische manier invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van hun organisatieonderdeel. De samenwerking tussen de OR en de OC’s wordt steeds meer geïntensiveerd. Op meerdere dossiers, zoals bijvoorbeeld de organisatieontwikkeling, wordt actief samengewerkt. De zittingstermijn van OC-leden is eveneens vier jaar. 5 Bestuur en toezicht Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 27


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above