Page 26

Bestuursverslag_MUMC_2019

5 Bestuur en toezicht 5.1 Zorgbrede Governancecode Goed bestuur en toezicht zijn voorwaarden voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Maastricht UMC+ onderschrijft de Zorgbrede Governancecode (2017) en heeft in 2019 naar beste weten gehandeld in het naleven ervan. We hechten veel waarde aan een duidelijke corporate governancestructuur met gescheiden taken en verantwoordelijkheden van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Daarnaast waarborgt de code de betrokkenheid bij en verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden. 5.2 Toepassing van gedragscodes We beschikken over een algemene gedragscode. De uitgangspunten betreffen de uitoefening van taken, het verantwoord omgaan met informatie, integratie, en het omgaan met misstanden als discriminatie en belangenverstrengeling. Ook eventuele sancties voor handelingen in strijd met de gedragscode zijn erin beschreven. Naast de gedragscode hebben wij een aantal basisregels en bijbehorende protocollen en procedures die de veiligheid op vijf thema’s moeten vergroten: patiënten, personeel, informatiebeveiliging en betrouwbaarheid, calamiteiten en beveiliging, geld en goederen. We hebben een klokkenluidersregeling om melding van mogelijke misstanden zorgvuldig te laten verlopen. De medewerker krijgt rechtspositionele bescherming tegen mogelijke nadelen van het melden. De regeling heeft daarnaast tot doel het ziekenhuis te beschermen tegen schade door het buiten de procedure om melden van misstanden aan derden. De Ondernemingsraad heeft de klokkenluidersregeling vastgesteld. In 2019 heeft het Maastricht UMC+ geen meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling gehad. 5.3 Raad van Bestuur Het Maastricht UMC+ wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur richt zich met name op strategische zaken en het adequaat inspelen op de veranderende omgeving van het Maastricht UMC+. De leden van de Raad van Bestuur hebben elk hun eigen portefeuille met zowel interne als externe aandachtsgebieden. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur van het azM bestaat uit de volgende drie leden: • Prof. dr. M.P. van Dieijen-Visser, voorzitter Raad van Bestuur • Drs. G.H. Zwart MAC, lid Raad van Bestuur • Dr. H.J.M.M. Mertens, lid Raad van Bestuur In bijlage 7.1 vindt u de nevenfuncties van alle leden van de Raad van Bestuur in 2019. Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 5 Bestuur en toezicht 26


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above