Page 21

Bestuursverslag_MUMC_2019

IT Governance en functioneel beheer In 2019 is veel tijd en energie gestoken om te komen tot een breed gedragen herontwerp van de IT Governance. Informatiemanagement en functioneel beheer zijn daarin belangrijke thema’s. Eind 2019 is het herontwerp IT Governance goedgekeurd. In Q4 is de implementatie van functioneel beheer voor een aantal kernapplicaties gestart. Ook is een nieuwe opzet van het kwaliteitssysteem voor MIT op basis van NEN7510/ISO27001 geïntroduceerd. Betere zorg met e-health Verschillende e-healthproducten zijn doorontwikkeld en vervangen. Beeldbellen is verder ingevoerd zodat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te reizen. Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe (tijdelijke) leverancier voor digitale aanmeldzuilen bij de poli’s. In samenwerking met het project POM (Polikliniek op Maat) is tevens een uniform proces voor het aanmelden van bezoekende patiënten opgeleverd. Ook is het programma van eisen voor Europese aanbesteding van permanente vervanging van de aanmeldomgeving uitgewerkt. Voor het invullen van digitale vragenlijsten met behulp van een iPad is eveneens een vervangingstraject gestart. In de nabije toekomst kunnen patiënten de vragenlijsten thuis invullen. In 2020 worden de huidige vragenlijsten vervangen bij twaalf specialismen. Parallel aan deze vervanging worden de voorbereidingen getroffen voor een Europese aanbesteding van de toepassing van vragenlijsten voor de lange termijn. In 2019 is de vraag naar digitale coaches verder toegenomen. Hiervoor is een leverancier en product geselecteerd. In 2020 wordt de basisinrichting voor zes zorgpaden gerealiseerd als pilot voor een jaar. 4.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een wezenlijk onderdeel van het ondernemingsbeleid van het Maastricht UMC+. We beschikken over een actueel milieuaspectenregister. Significante milieuaspecten van het Maastricht UMC+ zijn: afval, bodem, brand- en explosiegevaar, energie, geluid, lucht, opslag gevaarlijke stoffen en (afval) water. Het milieubeleids/-actieplan bevat verbeterplannen op deze gebieden. Wij geven op een zo verantwoord mogelijke manier invulling aan onze bedrijfsactiviteiten. De nadruk ligt op preventie of beperking van milieubelasting en continue verbetering van onze prestaties op milieugebied. Dit vertaalt zich in de zorg voor efficiënt energiegebruik, beperking van emissies naar de bodem, lucht en water, waterinname en -afvoer, biologische- en stralingsveiligheid, en afvalverwerking. Wij werken met een milieuzorgsysteem conform de norm ISO 14001 en houden ons aan de richtlijnen, wetten en regels op het gebied van milieubeleid en milieubelastende activiteiten. Wij voeren een milieuvriendelijk inkoopbeleid. Wij streven naar continue verbetering van het milieumanagementsysteem. Actuele interne en externe ontwikkelingen nemen we mee in de milieu- en energiedoelstellingen die we jaarlijks vastleggen. Het belangrijkste MVO-thema in 2019 was de Green Deal die door de NFU namens alle umc’s is ondertekend. In het verslagjaar is met name gewerkt aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot. De overige drie doelstellingen (zuiniger gebruik van grondstoffen, schoner water en een gezonde leefomgeving) hebben ook aandacht gehad, maar worden vooral in 2020 opgepakt. Klik hier voor meer informatie over ons milieu- en energiebeleid. 4 Verantwoording beleid Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 21


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above