Page 20

Bestuursverslag_MUMC_2019

Teamroosteren Het invoeren van teamroosteren is een belangrijk instrument in de strijd tegen werkdruk, de optimalisatie van de werk-privébalans en het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. Dit is in 2019 in een stroomversnelling geraakt. Arbeidsmarkt De recruitmentorganisatie is uitgebreid en een extern bureau is gecontracteerd voor het profileren van het Maastricht UMC+ op de arbeidsmarkt. Het project Strategische Personeelsplanning (SPP) bij de Verpleging & Verzorging draagt bij aan onze profilering als goed werkgever en aan het op peil houden van de capaciteit van medewerkers in de directe zorg. Verzuim Voor de verzuimbegeleiding van zieke medewerkers is het ‘Eigen Regie Model’ ingevoerd, met meer eigen verantwoordelijkheden voor medewerkers. Binnen de decentrale eenheden zijn verzuimcoaches aangewezen. Leidinggevenden en verzuimcoaches zijn getraind voor hun rol binnen het eigen regie-model. HR Informatiesysteem De voorbereidingen zijn getroffen voor de invoering van het nieuwe HR-informatiesysteem (AFAS) Op 1 januari 2020 is de payroll live gebracht. De volgende fase is het digitaliseren van de overige processen. Declaratiesysteem Het nieuwe declaratiesysteem (Declaree) is eind april 2019 door alle afdelingen in gebruik genomen. 4.6 ICT en technologie in de zorg Op het gebied van zorgtechnologie volgen de ontwikkelingen elkaar razendsnel op en dat biedt allerlei kansen om de zorg beter en gemakkelijker te maken voor onze patiënten. Patiënten en zorgprofessionals willen steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk zorg krijgen en verlenen. Het gemakkelijk en veilig ontsluiten van data voor zowel de patiënt als de zorgverlener is daarbij een randvoorwaarde. In 2019 heeft de afdeling MIT (Medische Informatietechnologie) onder meer geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het plaats- en tijdonafhankelijk werken (Optimum 3A), verbeteren van primaire werkprocessen met behulp van IT-applicaties en verbetering van de zorg door vernieuwing van faciliteiten en medische apparatuur volgens de laatste stand der techniek. Verder heeft de focus vooral gelegen op de realisatie van de programma’s: de Poli en Kliniek op Maat, de OK van de Toekomst en het Digitale Ziekenhuis (e-health). Uitgangspunt daarbij is steeds dat de IT-technologie het zorgproces van de patiënt ondersteunt. En dat er alternatieven beschikbaar blijven voor patiënten die digitaal niet of minder vaardig zijn. Enkele belangrijke IT-ontwikkelingen in 2019 waren: Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en Elektronische Patiëntendossiers (EPD) In 2019 heeft de Raad van Bestuur besloten het huidige ZIS/EPD te optimaliseren. Een multidisciplinair programmateam is samen met MIT begonnen met het oplossen van de belangrijkste knelpunten en het introduceren van nieuwe functionaliteiten voor de eindgebruikers. Tevens zijn gesprekken gevoerd met leverancier Cerner over het nieuwe ZIS/EPD (Next Gen). 4 Verantwoording beleid Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 20


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above