Page 18

Bestuursverslag_MUMC_2019

4.2.5 Balansontwikkeling en financiële instrumenten In het kader van de bancaire ratio’s die zijn overeengekomen met de banken, vindt strikte monitoring plaats van deze en andere ratio’s. In onderstaande tabel zijn enkele ratio’s en kengetallen van het Maastricht UMC+ opgenomen. Financiële Ratio’s & Kengetallen Eigen vermogen € 299,7 miljoen Solvency Ratio 30,8 % Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,99 Total Net Leverage Ratio 4,30 EBITDA-marge 8,24 % Financieringsbehoeften Eind 2019 is de tweede tranche van de financieringsovereenkomst met de Europese Investeringsbank (EIB) afgeroepen, waarmee in de financieringsbehoefte voor 2020 wordt voorzien. In 2020 wordt gestart met het opstellen van een nieuwe financieringsaanvraag voor de jaren 2021 t/m 2023. Financiële instrumenten & ratio’s Het gebruik van financiële instrumenten is vastgelegd in het treasurystatuut van het Maastricht UMC+. Om risico’s te beperken, maken we gebruik van renteswaps om het renterisico op leningen volledig af te dekken (hedgen). Door middel van deze renteswaps is het variabele tarief verruild voor een vaste rente en loopt het ziekenhuis geen renterisico als gevolg van wijzigingen in de marktrente. Bij het verstrekken van financiering is voor de banken het verkrijgen van voldoende zekerheden van belang. Daartoe vragen zij een grondige monitoring van de klant in de vorm van een aantal bancaire ratio’s. Met de banken zijn specifieke drempelwaarden voor deze ratio’s overeengekomen, wat tot gevolg heeft dat de banken en het Maastricht UMC+ met elkaar in gesprek gaan zodra één van deze ratio’s de afgesproken drempel overschrijdt. Uitgaande van de jaarrekening 2019 voldoen we aan de afspraken met de banken ten aanzien van de ratio’s en is er geen reden om nu en in de toekomst niet te kunnen voldoen aan deze ratio’s. 4.3 Integraal Risico Management (IRM) Risicomanagement wordt op verschillende organisatieniveaus (strategisch, tactisch en operationeel) en op vijf domeinen (patiënt, personeel, informatie, facilitair en financieel) toegepast. De risico’s zijn meestal onderling verbonden en kunnen elkaar versterken. Bij het onderkennen en beheersen van risico’s heeft het vermijden van schade aan patiënten steeds de hoogste prioriteit. Risicobereidheid Onze risicobereidheid in de relatie naar de patiënt en vanuit onze positie als publieke organisatie is per definitie laag. Per risicogebied maken wij keuzes over de mate van risicobereidheid. Wij streven ernaar om op alle relevante terreinen te voldoen aan de geldende regelgeving of dit nu gaat om financiële regelgeving in het kader van registratie aan de bron, de waarborgen rond medische studies of de Europese regelgeving rondom privacy. De sterk toenemende regelgeving maakt dat dit wel steeds meer energie, tijd en kosten van de organisatie vergt. 4 Verantwoording beleid Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 18


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above