Page 17

Bestuursverslag_MUMC_2019

4.2.3 Academische component Naast DOT-opbrengsten voor de reguliere patiëntenzorg ontvangen umc’s gelden voor hun taken op het gebied van topreferente zorg en innovatie (de academische component), beschikbaarheid en onderzoek en opleiding. Umc’s worden geacht op elk moment zorg te bieden aan complexe (academische) patiënten, volgens de laatste stand van de wetenschap. De umc’s houden daarvoor permanent voorzieningen aan in zowel mensen als infrastructuur. De kosten hiervan worden vergoed via de Beschikbaarheidsbijdrage Academische Zorg (BBAZ). In 2019 ontving het Maastricht UMC+ € 48,8 miljoen aan BBAZ. In het kader van het landelijke ROBIJN-project dienen umc’s vanaf 2020 de academische bijdrage te kunnen verantwoorden. Hierbij is een nieuwe verdelingssystematiek afgesproken, wat voor het Maastricht UMC+ leidt tot een hogere beschikbaarheidsbijdrage als compensatie voor haar huidige en toekomstige academische functie. 4.2.4 Financieel resultaat We hebben het jaar 2019 afgesloten met een geconsolideerd positief resultaat van € 11,4 miljoen. Het enkelvoudig resultaat van het Maastricht UMC+ komt uit op € 7,4 miljoen positief. In dit enkelvoudig resultaat heeft € 8,1 miljoen betrekking op de activiteiten van het Maastricht UMC+ en -/- € 0,7 miljoen op de activiteiten van diverse deelnemingen. Het positieve enkelvoudige resultaat van € 7,4 miljoen is een verbetering ten opzichte van het resultaat van het verslagjaar 2018 (€ 2,7 miljoen negatief enkelvoudig). Deze verbetering komt met name door enerzijds een stijging van de opbrengsten zorgprestaties (€ 27,8 miljoen) als gevolg van autonome groei en nieuwe, verbeterde afspraken met zorgverzekeraars en anderzijds door enkele incidentele baten en lasten met per saldo een positief resultaat. In 2018 zijn met zorgverzekeraars nieuwe contracten overeengekomen. In de onderhandelingen is onder meer aandacht gevraagd voor compensatie voor de benodigde productie boven productieplafonds en knelpunten in de complexe zorg. In de nieuwe contracten met zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over hoe hiermee gezamenlijk om te gaan, wat mede een verklaring is voor de omzetstijging in verslagjaar 2019. Bij de meeste zorgverzekeraars is echter ook in 2019 nog steeds sprake van overschrijdingen van de afgesproken zorgkostenplafonds. Net als voorgaande jaren hebben we er bewust voor gekozen, ondanks deze overschrijding, de patiëntenzorg te continueren gezien de aanwezige zorgvraag. Tegenover de opbrengstenstijging staat een toename van de personeelskosten (€ 16,3 miljoen), een toename van de afschrijvingskosten (€ 1,3 miljoen), een afname van de overige bedrijfskosten (€ 0,7 miljoen) en een bijzondere waarde-vermindering door het afzien van de bouw van Mosae Vita (€ 3,4 miljoen). De toename van de personeelskosten is gerelateerd aan cao-effecten en een toename van de formatie. Het resultaat wordt beschouwd als een stabiel operationeel resultaat dat in lijn ligt met sectorbrede ratio’s en voldoet aan de bancaire voorwaarden. Het positieve resultaat leidt tot een verruiming van de vermogenspositie waardoor de financiële randvoorwaarden aanwezig zijn voor het realiseren van onze strategische doelstellingen. Voor een nadere analyse en toelichting van deze cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening van het Maastricht UMC+ en de openbare verantwoordingscijfers die beschikbaar zijn via www.jaarverslagenzorg.nl. 4 Verantwoording beleid Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 17


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above