Page 16

Bestuursverslag_MUMC_2019

4 Verantwoording beleid 4.1 Juridische structuur Het Maastricht UMC+ is het samenwerkingsverband tussen het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine en Life Sciences (FHML) van Maastricht University. Het academisch ziekenhuis is een publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). In 2008 is het Maastricht UMC+ van start gegaan. De huidige grondslag voor het bestuur van het Maastricht UMC+ ligt in het bestuurlijk beraad tussen azM en FHML, zoals bedoeld in artikel 12.23 van de WHW. Dit jaardocument betreft voornamelijk de rechtspersoon azM, maar gezien de grote verwevenheid van ziekenhuis en faculteit, hechten wij eraan in dit bestuursverslag de naam Maastricht UMC+ te hanteren. 4.2 Financieel beleid 4.2.1 Algemeen Ons financiële beleid is gericht op de continuïteit van onze organisatie. Een financieel gezond Maastricht UMC+ is noodzakelijk om de strategische doelstellingen in het kader van Gezond Leven te ondersteunen, patiënten te kunnen voorzien van excellente, klantgerichte zorg en een aantrekkelijke organisatie te blijven voor (potentiële) medewerkers. Om een financieel gezonde organisatie te blijven, wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten op de (middel)lange termijn en met de ontwikkeling van de door de vermogensverschaffers vereiste financiële ratio’s. We zijn een financieel gezonde organisatie met een groot eigen vermogen en goede liquiditeitspositie. 4.2.2 Horizontaal Toezicht Het afgelopen anderhalf jaar is door middel van het project ‘Compliant registreren en declareren’ gewerkt aan een verdere verbetering van onze bronregistratie (DBC-en verrichtingenregistratie). Hiermee hebben we de overgang naar Horizontaal Toezicht gerealiseerd. Inmiddels heeft representerend zorgverzekeraar CZ groen licht gegeven om met het Maastricht UMC+ in 2020 de verantwoording over de zorgkosten te doen op basis van Horizontaal Toezicht. Daarmee is voldaan aan de projectdoelstelling om per 2020 over te gaan op Horizontaal Toezicht. Het formele akkoord van de tweede zorgverzekeraar (VGZ) wordt op korte termijn verwacht. Het in 2019 ingerichte gestructureerde en geformaliseerde proces van risicoanalyse en -beheersing op het gebied van zorgregistratie en -declaratie helpt ons om hierop aantoonbaar in control te zijn en te blijven, en geeft continu inzicht in mogelijke verbeterpunten. Het geeft daarmee meer zekerheid vooraf, dat de uitkomsten van de registratie- en facturatieprocessen goed zijn en draagt bij aan een tijdiger, effectiever en efficiënter registratie- en facturatieproces. Door tevens rapportage en overleg over de uitkomsten van onze bronregistratie gestructureerd in te richten, is ook bijgedragen aan het bewustzijn ten aanzien van correct registreren en declareren. Samengevat heeft het Maastricht UMC+ succesvol gewerkt aan een verdere verbetering van de administratieve organisatie en interne controle rondom onze zorgregistratie- en declaratieprocessen. 4 Verantwoording beleid Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 16


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above