Page 11

Bestuursverslag_MUMC_2019

Ter voorbereiding op bespreking en besluitvorming in de voltallige Raad van Toezicht kent de Raad van Toezicht een aantal commissies. De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft in 2019 onder meer uitgebreid overleg gevoerd met de voorzitter en vicevoorzitter van de Cliëntenraad. De commissie hecht veel waarde aan dit overleg waarin onder meer het overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan bod is gekomen. De commissie heeft zich daarnaast gebogen over verschillende documenten zoals de HSMR-cijfers, het jaarverslag Klachtenopvang, evenals de veiligheidscultuur en de voorbereiding van de NIAZ-accreditatie in 2020. In de commissie Financiën werden in 2019 de periodieke financiële rapportages van de Raad van Bestuur besproken, de jaarrekening 2018 en het daarbij horende controleverslag van de accountant, het auditplan voor de komende controle en de begroting 2020. Ook zijn treasury-onderwerpen aan bod gekomen zoals de periodieke treasury-monitor, de mogelijkheid tot het verwerven van krediet- ratingen en het nieuwe treasury-statuut. De commissie kreeg in het verslagjaar toelichting op het proces van de contractering van zorgverzekeraars en de resultaten daarvan, evenals op de wijze van verzekering tegen schadeclaims. Tevens kreeg de commissie inzicht in het langetermijnprognosemodel van de Raad van Bestuur. De in 2018 opgerichte commissie HR heeft zich in het verslagjaar vooral gericht op de onderwerpen arbeidsmarktproblematiek (waaronder arbeidsmarktanalyse, strategische personeelsplanning en arbeids- marktcommunicatie) en organisatieontwikkeling (waaronder cultuur en leiderschap). Ook het overleg met de vakbonden is onderwerp van gesprek geweest in de Commissie. In de commissie Nominatie & Renumeratie ging de aandacht in 2019 onder meer uit naar het proces van werving van de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur en het komen tot aanbevelingen bij het ministerie van OCW voor nieuwe kandidaten lid Raad van Toezicht. Op 31 maart 2019 verliep de tweede termijn van prof. dr. G.H. Blijham als bestuursvoorzitter. De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de betekenis die hij voor de Raad van Toezicht van het Maastricht UMC+ heeft gehad. Na zijn vertrek heeft mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck de rol van voorzitter tijdelijk waargenomen. Op 31 december verliep haar tweede benoemingstermijn. De Raad van Toezicht heeft eveneens veel waardering voor de rol die zij heeft gehad. De Raad van Toezicht is verheugd dat per 1.10.2019 prof. dr. R.J.M. Dassen door de minister van OCW werd benoemd tot lid Raad van Toezicht met het oog op een benoeming als voorzitter Raad van Toezicht per 1 januari 2020. De voorbereidingen voor de opvolging van mr. Timmerman-Buck waren inmiddels ook ver gevorderd en de Raad van Toezicht is ingenomen met het feit dat ir. ing. C. Moonen per 1 januari 2020 door de minister van OCW is benoemd tot lid Raad van Toezicht. In 2019 zijn net als in voorgaande jaren mooie resultaten behaald op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en opleiding. Hiervoor bedankt de Raad van Toezicht de medewerkers en Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ van harte. Er ligt een stevige basis voor verdere ontwikkeling waar de Raad van Toezicht alle vertrouwen in heeft. Prof. dr. R.J.M. Dassen Voorzitter Raad van Toezicht 2 Verslag van de Raad van Toezicht Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 11


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above