Page 10

Bestuursverslag_MUMC_2019

2 Verslag van de Raad van Toezicht De uitbraak van het COVID-19-virus plaatst de ontwikkelingen en gebeurtenissen in 2019 in een volledig ander perspectief. Ten tijde van het schrijven van deze terugblik stelt het Maastricht UMC+ alles in het werk om het virus in te dammen. Wij spreken onze grote waardering en respect uit voor alle medewerkers die zich met man en macht en onvermoeibaar inspannen om de best mogelijke zorg te verlenen aan alle patiënten die dat nodig hebben. Het verlenen van de best mogelijke zorg en verbetering van de gezondheid in de regio is de belofte die het Maastricht UMC+ doet en waarmaakt door integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. In het verslagjaar is hard gewerkt aan het visiedocument Gezond Leven dat voortbouwt op het goede dat in het verleden is ingezet. In de aangescherpte visie en strategie ligt de nadruk opnieuw op nog betere verbinding van onderzoek en klinische zorg, en nog betere afstemming van het beleid tussen faculteit en ziekenhuis. In 2019 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan het document Gezond Leven 2025 en met belangstelling en waardering kennisgenomen van de vooruitgang die op verschillende dossiers werd geboekt. Om ook in de toekomst betere, toegankelijke en betaalbare patiëntenzorg te kunnen leveren, is in 2019 – als uitwerking van het document Gezond Leven 2025 – veel aandacht uitgegaan naar de ontwikkeling van de organisatie. Uitgangspunt is dat de patiënt meer centraal staat en dat de organisatie beter aansluit bij wat nodig is om ambities waar te maken, knelpunten aan te pakken en om goed om te gaan met schaarste in mensen en middelen. De Raad van Toezicht heeft in oktober 2019 goedkeuring gegeven aan de hoofdlijnen van de organisatieontwikkeling. In 2019 is eveneens veel tijd gestoken in de ontwikkeling van een breed gedragen visie op ICT-gebied, waaronder de ontwikkeling van het huidige Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en de IT Governance, aansluitend bij de behoeften van de nieuwe organisatie. De Raad van Toezicht is frequent door de Raad van Bestuur op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op dit gebied. Periodiek informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht over lopende of in ontwikkeling zijnde samenwerkingsverbanden. Een van de onderwerpen was het NFU-rapport ‘Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio’ en de regionale rol van het Maastricht UMC+ in dit verband. De Raad van Bestuur heeft toegelicht hoe met verschillende initiatieven invulling wordt gegeven aan de adviezen uit het rapport. Het jaar 2019 is afgesloten met een positief financieel resultaat. Het Maastricht MUMC+ beschikt over een gezonde vermogenspositie die de benodigde ruimte biedt om ook in 2020 te investeren in digitalisering en procesinnovatie, rekening houdend met een gezond evenwicht tussen opbrengsten en kosten. De effecten van de COVID-19-crisis staan nog niet vast en kunnen hierop een ander licht werpen. In 2019 is na rijp beraad besloten de plannen omtrent Mosae Vita geen doorgang te laten vinden vanwege de financiële consequenties van de aanbiedingen die bij de aanbesteding zijn gedaan. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan het onder de verantwoordelijkheid van het Maastricht UMC+ voortzetten van de activiteiten van de voormalige Reinaert kliniek, voortaan onder de naam Annadal Kliniek. Met deze stap geeft het Maastricht UMC+ invulling aan haar maatschappelijke plicht om de zorg in de regio te waarborgen. 2 Verslag van de Raad van Toezicht Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 10


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above