Page 125

Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd

S U M M A R Y   /   S A M E N V A T T I N G     of   deze   seculaire   trend   in   lengte   en   gewicht   al   zichtbaar   is   gedurende   de   intra-­‐ uteriene   groeiperiode.   Met   dit   als   doel   hebben   we   groeidata   van   drie   prenatale   groeistudies,   uitgevoerd   in   Nederland   in   de   periode   1970-­‐2007,   vergeleken.   Er   werd   geen   verschil   tussen   geboortegewichten   gevonden   in   deze   periode.   In   de   postnatale   data   gedurende   deze   periode   werd   een   toename   in   gewicht,   lengte   en   Body  Mass  Index  (BMI)  bij  zowel  jongens  als  meisjes  waargenomen,  bekend  als  de   seculaire  trend.  De  toename  in  gewicht  start  vanaf  het  5e  jaar,  de  seculaire  trend  in   lengte  start  vanaf  2,5  jaar  bij  zowel    jongens  als  meisjes.  We  concludeerden  dat  er   geen  prenatale  seculaire  trend  gedetecteerd  kon  worden  in  Nederland.  Postnataal   is  de  seculaire  trend  evident  in  zowel  gewicht,  lengte  als  BMI.     In   het   derde   hoofdstuk   bestudeerden   wij   of   korte   termijn   veranderingen   in   li-­‐ chaamssamenstelling   gemeten   op   basis   van   het   totale   lichaamswater   (total   body   water   /   TBW),   als   resultaat   van   groeihormoonbehandeling,   gebruikt   kunnen   wor-­‐ den  om  het  groei-­‐effect  na  1  jaar  bij  kinderen  met  een  groeihormoondeficiëntie  en   SGA  kinderen  te  voorspellen.  TBW  is  het  watervolume  in  het  menselijk  lichaam.  De   Deuterium   TBW   methode   evalueert   verschuivingen   van   vet   massa   naar   vetvrije   massa   door   middel   van   het   meten   van   TBW.   Wij   onderzochten   data   van   88   kin-­‐ deren  met  groeihormoondeficiëntie  en  99  SGA  kinderen,  die  behandeld  werden  met   groeihormoon.   TBW   en   lengte   werden   gemeten.   Na   1   jaar   werden   de   patiënten   verdeeld   in   adequate   en   inadequate   respondenten.   Bij   de   groeihormoondeficiënte   kinderen   en   SGA   kinderen   werd   een   sensitiviteit   van   respectievelijk   87%   en   53%   gevonden  en  een  specificiteit  van  respectievelijk  58%  en  83%  .  De  positief  predic-­‐ tieve  waarden  voor  groeihormoondeficiënte  kinderen  en  SGA  kinderen  zijn  respec-­‐ tievelijk  73%  en  90%.  De  negatief  predictieve  waarden  zijn  respectievelijk  75%  en   32%.   Wij   veronderstellen   dat   veranderingen   in   lichaamssamenstelling,   gemeten   door  TBW  een  waardevol  instrument  zijn  om  bij  75%  van  de  groeihormoondefici-­‐ ente  kinderen  het  groei  effect  na  1  jaar  groeihormoonbehandeling  correct  te  voor-­‐ spellen.  Bij  SGA  kinderen  geldt  dit  alleen  als  de  verandering  in  TBW  hoger  is  dan  de   afkapwaarde  van  0,7  l/m2.     In  het  vierde  hoofdstuk  hebben  wij  het  groeipatroon,  uitgedrukt  als  BMI  en  gewicht   naar   lengte,   van   SGA   kinderen,   behandeld   met   groeihormoon,   onderzocht.   Het   is   bekend  dat  de  meerderheid  van  de  SGA  kinderen  een  versnelde  gewichtstoename   laat   zien,   maar   geen   versnelde   toename   van   lengte.   Onderzoekers   suggereren   dat   een   laag   geboortegewicht,   gevolgd   door   snelle   gewichtstoename   gedurende   het   vroege   postnatale   leven   geassocieerd   is   met   het   lange   termijn   risico   om   centraal   overgewicht   te   ontwikkelen.   De   SGA   kinderen   waarbij   hun   lengte   zich   niet   corri-­‐ geert   worden   behandeld   met   groeihormoon.   Groeihormoondeficiënte   kinderen   en   SGA  kinderen  tonen  reeds  op  jonge  leeftijd  afwijkingen  in  hun  lichaamssamenstel-­‐ ling.   Terwijl   groeihormoondeficiënte   kinderen   een   toename   in   lichaamsvetgehalte   laten   zien,   tonen   SGA   kinderen   een   verminderd   lichaamsvetgehalte.   Een   eerdere   nationale  studie  liet  zien  dat  behandeling  met  groeihormoon  de  lichaamssamenstel-­‐   123  


Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd
To see the actual publication please follow the link above