Page 124

Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd

  In  the  seventh  chapter,  the  results  are  put  into  perspective.  We  discussed  the  posi-­‐ tion  of  our  results  within  the  existing  knowledge  about  the  prevention  of  obesity  in   childhood.   Samenvatting   Obesitas   op   kinderleeftijd   is   tegenwoordig   een   van   de   grootste   problemen   in   de   gezondheidszorg   en   zal   dit   ook   in   de   toekomst   blijven.   Het   metabool   syndroom,   gekenmerkt   door   centrale   obesitas,   hypertensie,   verhoogde   plasma   glucose   spie-­‐ gels,   hoge   serum   triglyceriden   en   lage   high-­‐density   cholesterol   (HDL)   spiegels,   is   een   van   de   gevaarlijke   comorbiditeiten   van   obesitas.   Ook   gewrichtsproblemen   en   psycho-­‐sociale  problemen  komen  veel  voor.  Het  idee  dat  de  oorsprong  van  het  me-­‐ tabole  syndroom  gelegen  is  in  de  vroege  levensfase,  is  gebaseerd  op  de  hypothese   van  Barker,  die  veronderstelt  dat  ondervoeding  in  de  baarmoeder  het  metabolisme   permanent   verandert.   Gedurende   de   laatste   decennia   neemt   de   prevalentie   van   obesitas  op  kinderleeftijd  toe.  Daarbij  stijgt  het  risico  op  een  toenemende  prevalen-­‐ tie  op  volwassen  leeftijd.  Het  is  daarom  belangrijk  om  obesitas  op  jonge  leeftijd  te   voorkomen,   bij   voorkeur   op   het   moment   dat   een   kind   nog   een   gezond   gewicht   heeft.   Veel   preventieprogramma’s   gericht   op   obesitas   op   kinderleeftijd   zijn   we-­‐ reldwijd   beschikbaar,   de  meeste   hiervan   worden   echter   pas   toegepast   op   het  mo-­‐ ment  dat  een  kind  al  overgewicht  ontwikkeld  heeft.       In  dit  proefschrift  analyseren  wij  de  longitudinale  groeidata  van  lengte  en  gewicht   in   een   gezonde   Nederlandse   populatie   om   het   moment   waarop   obesitas   aanvangt   beter  te  detecteren.  Wij  ontwikkelden  een  predictiemodel  gebaseerd  op  deze  data,   om   het   risico   op   overgewicht   vast   te   stellen   op   het   moment   dat   een   kind   nog   een   gezond   gewicht   heeft.   Dit   predictiemodel   is   een   belangrijk   instrument   dat   in   de   jeugdgezondheidszorg  gebruikt  kan  worden  om  obesitas  te  voorkomen.     Kinderen,   die   geboren   zijn   met   een   te   kleine   lengte   of   te   laag   gewicht   (small   for   gestational  age  /  SGA  children)  lopen  een  verhoogd  risico  om  obesitas  te  ontwikke-­‐ len.  In  dit  proefschrift  hebben  wij  de  groei  en  verandering  in  lichaamssamenstelling   van  SGA  kinderen  die  behandeld  zijn  met  groeihormoon  onderzocht.  De  resultaten   van  deze  studie  geven  meer  informatie  over  de  verandering  in  lichaamssamenstel-­‐ ling  van  SGA  kinderen  en  daarbij  in  de  ontwikkeling  van  obesitas.     In  het  tweede  hoofdstuk  hebben  we  onderzocht  of  de  trend  om  overgewicht  te  ont-­‐ wikkelen   reeds   start   in   de   prenatale   periode   en   of   de   toename   in   gewicht   bij   kin-­‐ deren  gedurende  de  laatste  80  jaren  gerelateerd  is  aan  een  seculaire  trend  in  leng-­‐ te.   De   verbeterde   condities   gedurende   de   afgelopen   decennia   in   de   westerse   sa-­‐ menleving   hebben   inderdaad   geleid   tot   een   toename   in   lengte   bij   kinderen,   maar   ook  in  een  toename  in  gewicht  op  alle  leeftijden.  In  dit  hoofdstuk  bestudeerden  wij   122    


Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd
To see the actual publication please follow the link above